CONCELLO DE REDONDELA

OFICINA VIRTUAL DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN

IBI 2017           
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
DE NATUREZA URBANA E RÚSTICA 2017
PRAZO DE PAGAMENTO PERIODO VOLUNTARIO:
DO 14 DE XULLO Ó 13 DE OUTUBRO DE 2017
LUGAR DE PAGO:
CALQUERA DAS OFICINAS DE ABANCA,
CAIXABANK, BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
*TODOS AQUELES CONTRIBUÍNTES QUE TEÑAN O RECIBO DOMICILIADO CARGARÁSELLE NA SÚA CONTA NOS PRIMEIROS DÍAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017
Solicitude de cartas de pagamento